سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

بیمه پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

بیمه پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

بیمه پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

پس از تشکیل سازمان بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۳۳۲، کارگران مشاغل پیمانکاری جز اولین گروه هایی بودن که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. این سازمان براساس موقعیت های زمانی، به محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری می پردازد. پس از مذاکره و انعقاد قرارداد، پیمانکار باید یک نسخه از اصل قرارداد را به شعبه های بیمه تامین اجتماعی تحویل دهد، تا بیمه پروژه فعال شود. سازمان تامین اجتماعی بزرگترین متولی بیمه کشور در پروژه های عمرانی و غیرعمرانی است.

نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه پروژه های عمرانی

هنگام اجرای قراردادهای عمرانی حق بیمه مربوطه توسط کارفرما پرداخت می شود، پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان شاغل ماهیانه بوده و صورت پرداخت های انجام شده باید حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود.
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای واجد شرایط ضوابط طرح های عمرانی بر اساس مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۶۳ به بعد به شرح ذیل می باشد:

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در طرح های عمرانی مقطوعا ۶% ناخالص کارکرد به اضافه ۰٫۶% به عنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶% ناخالص کارکرد می باشد (۱٫۶% سهم پیمانکار و ۵% سهم کارفرما). طبق مصوبه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۶۶ شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرح های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی بر مبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.

حق بیمه قرارداهای مشاوره ای در پروژه های عمرانی

حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴% ناخالص کارکرد به اضافه ۱٫۶% به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶% ناخالص کارکرد می باشد (۳٫۶% سهم مهندس مشاور و ۱۲% سهم کارفرما).
توجه به این نکته ضروری است که حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرح های عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در صورتی که بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه می شود.

نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه پروژه های غیر عمرانی

در مورد نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه طرح های غیر عمرانی نیز، ارسال صورت دستمزد و حقوق کارکنان شاغل به صورت ماهیانه و باید حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارائه شود.
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

در پروژه های پیمانکاری بدون مصالح که در آنها تهیه مصالح مصرفی به عهده پیمانکار است، یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می کند که بصورت کاملا فیزیکی انجام شود. حق بیمه ۷% ناخالص به اضافه یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری در نظر گرفته می شود

  • کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که بصورت غیرمکانیکی انجام می گیرد، یا تجهیزات پروژه و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان برای اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، با ماخذ ۱۵ درصد ناخالص کارکرد همراه با یک نهم آن به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می شود.

 

 

  • وقتی هزینه تهیه مصالح به صورت مشترک هم بر عهده پیمانکار و هم برعهده کارفرما است، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد اضافه شده و سپس حق بیمه طبق بند ۱ محاسبه می شود.

 

 

  • تجهیزات تهیه شده از خارج از کشور از طریق گشایش اعتبار خریداری شده و مشمول کسر حق بیمه نمی شود. قیمت مصالح انحصاری از قبیل آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات، آهن آلات، پارچه در قراردادهای دوخت و دور، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و …. از طرف کارفرما خریداری شده و بصورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود. لازم به ذکر است که این نوع مصالح به صورت رایگان به پیمانکار تحویل می شود و بعنوان مصالح تلقی نمی شود و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود.

 

 

  • در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷% و حق بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵% به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.

 

 

  • در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط کارفرما تهیه شده و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانک قرارار گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب می شود و حق بیمه آن کلا به ماخذ ۱۵% به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.

 

 

  •  اگر پیمانکار بخشی از عملیات اجرایی پروژه را به پیمانکاران فرعی واگذار کند، حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز باید با توجه به مفاد نوشته شده در پیمان بر طبق ضوابط قانونی محاسبه شده و در صورت ارائه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصاحساب دریافت داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود.

 

 

  •  آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آن ها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند، در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند، همچنین پرسنل روزمزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. مفاصاحساب قرارداد آنها به شرطی که برابر پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد صادر خواهد شد. بدیهی است کارفرما ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می باشد.

مانده حق بیمه پروژه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در پایان اجرای هر قرارداد و پس از تعیین میزان کارکرد توسط سازمان تامین اجتماعی، مانده حق بیمه محاسبه شده و به پیمانکار اعلام می شود. این مبلغ می تواند کمتر یا بیشتر از حق بیمه پرداخت شده توسط پیمانکار باشد و بر اساس لیست های بیمه ارسالی پیمانکار محاسبه می شود.

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی فرآیندی است که طی آن نامه تسویه حساب بیمه تهیه و ارائه می‌شود. نامه تسویه حساب بیمه نامه ای است که در آن فاکتورهای مالی و گزارش‌هایی مشخص شده که نشان دهنده تسویه با سازمان تامین اجتماعی است. اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای مورد اجرا از مراحل پایانی هر پروژه است.

توجه: پیمانکار حق ندارد جهت افرادی که در اجرای پیمان شاغل نیستند، تحت عنوان پیمان لیست ارسال کند و چنانچه طبق بررسی هایی که به عمل می آید این موضوع اثبات شود، طبق ماده ۹۷ قانون با پیمانکار برخورد و سوابق افراد نیز حذف می گردد.

ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی: هر کس به استناد گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در ای قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

حق بیمه پیمانکاران جزء
در مورد حق بیمه پیمانکاران جزء، رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم، ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنان به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه عملیات پیمان آنان.

پرداخت غرامت کارکنان حادثه دیده در پروژه چگونه است؟

پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان های مورد اجرا که پیمانکار مقصر تشخیص داده شده است.
ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عـدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشـی از عـدم رعایت مقررات بهداشـتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سـازمان هزینه های مربـوط به معالجه و غرامات و مسـتمری ها و غیره را پرداختـه و طبق ماده ۵۰ این قانـون از کارفرما مطالبـه و وصول خواهد نمود.
ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد (توضیح اینکه طبق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه ای سازمان شامل حق بیمه، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و … به بیمه شدگان، طلب ممتاز به حساب می آیند و برهمین مبناء درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده است).

نرم افزار مدیریت قرارداد اندیشه پرداز دارای تمامی قابلیت های یک نرم افزار یکپارچه در صفر تا صد مدیریت قرارداد، برای درخواست دموی رایگان آنلاین و حضوری کافیست فرم درخواست دمو را پر کنید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت