ایجاد لیست سیاه در مناقصات (ممنوع المعامله کردن شرکت ها)