جلسه بازگشایی پاکات مناقصه + نمونه صورتجلسه بازگشایی پاکات مناقصه