انواع مفاهیم در قراردادهای پیمانکاری

ما در این بخش به معرفی انواع مفاهیم  قراردادهای پیمانکاری از جمله برآورد هزینه اجرای قرارداد، مبلغ پیمان، ضریب پیمان، مدت قرارداد و پیمان و … می پردازیم. پس با اندیشه پرداز همراه باشید.

 

۱- برآورد هزينه اجراي قرارداد:

مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع قرارداد، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است.

 

۲- مبلغ پيمان:

مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در بخش ۳ موافقت نامه یا قرارداد است كه مبلغ اوليه قرارداد و یا پيمان ناميده می گردد.

 

۳- مبلغ نهايي پيمان یا قرارداد:

مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس مستندات و مدارك قرارداد یا پيمان ، در آن ايجاد شده است.

 

۴-ضريب پيمان:

حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است.

 

۵- مبلغ قرارداد و یا پيمان:

در مورد هر يك از اقلام كار عبارت است از بهاي واحد آن مورد در فهرست بهاي قرارداد و یا پيمان با اعلام ضريب قرارداد و ضريب هاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير انجام كار است.

 

نکته: در قراردادها و یا پیمانهایی كه مشمول تعديل بهاء هستند ، نرخ قرارداد، نرخ محاسبه شده به روش قبل، پس از اعمال تعديل آحاد بها مي باشد.

 

۶- متوسط كاركرد فرضي ماهانه:

عبارت است از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است.

 

۷- مدت قرارداد یا پيمان:

مدت درج شده در بخش مربوط موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس بخش اضافه شده در آن ايجاد مي گردد . مدت قرارداد و پيمان هنگام مبادله قرارداد ، همان مدت درج شده در بخش مربوطه موافقت نامه است كه مدت اوليه قرارداد نیز ناميده مي شود.

 

مفاهیم روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

– روز و ماه روز و ماه تقويمي و شمسي است.
– تاريخ طبق تقويم رسمي جهوری اسلامی ایران است.
– هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد.
– عنوان هاي به كار رفته در متون قرارداد و يا شرايط عمومي و ديگر قسمت هاي اسناد و مدارك قرارداد ، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان ، از آنها استفاده کرد.

امتیاز دهید