حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه

مطابق بند الف ماده ۱۰ آیین نامه و بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، حداقل تعداد مناقصه گران واجد شرایط پس از بررسی و ارزیابی کیفی، جهت انجام عملیات پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، ۵ مناقصه گر و در سایر مناقصات، ۳ مناقصه گر می باشد.

در صورتی که مناقصه گزار در اسناد مناقصه برای حداقل تعداد مناقصه گران شرطی را تعیین کند که مغایر با قانون و آیین نامه های اجرایی آن نباشد رعایت آن الزامی است.

ذکر این نکته ضروری است که بند الف ماده ۱۰ آیین نامه و بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مربوط به مناقصه محدود است و برای مناقصه عمومی محدودیتی از نظر حد نصاب تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد.

شرایط مناقصه در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان

مطابق با بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، در صورت انتشار آگهی عمومی و ايجاب تنها يك متقاضی برای انجام معامله، آن را انحصاری می‌کند. یعنی چنانچه یکبار مناقصه عمومی و فراخوان عمومی انجام شده و یک نفر واجد شرایط شرکت کند، آنگاه می‌توان انحصاری عنوان کرده و به صورت ترک مناقصه عمل شود.

نرم افزار مدیریت مناقصات درگاه با پوشش تمامی مراحل از ثبت درخواست اولیه برگزاری مناقصه تا مراحل پس از انعقاد قرارداد امکان مدیریت کلیه امور فرایند برگزاری مناقصات را فراهم می نماید.

پیشنهاد می کنیم برای مشاهده کلیه امکانات “نرم افزار مدیریت معاملات و برگزاری مناقصات درگاه” کلیک نمایید.

امتیاز دهید
Comments ( 2 )
Add Comment
  • sah

    سلام و عرض ادب
    بند الف ماده ۱۰ آیین نامه و بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مربوط به مناقصه محدود است و برای مناقصه عمومی محدودیتی از نظر حد نصاب تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد.

  • sah

    ضمنا در بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، آمده است که در صورت انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي برا ي انجام معامله، آن را انحصاری می‌کند. یعنی چنانچه یکبار مناقصه عمومی و فراخوان عمومی انجام شده و یک نفر واجد شرایط شرکت کند، آنگاه می‌توان انحصاری عنوان کرده و به صورت ترک مناقصه عمل شود.