تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت پیمانکاری در واقع سندی است برای ارائه گزارش مالی از عملکرد عملیات اجرایی انجام شده بر مبنای قرارداد مابین کارفرما و پیمانکار. پیشنهاد می کنیم در کنار این مطلب، مطلب کسورات صورت وضعیت پیمانکاری را نیز مطالعه نمایید.

تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری:

بر این اساس پیمانکار موظف است در آخر هرماه خدمات انجام شده از آغاز کار تا تاریخی که طبق دستور کار ها و صورت جلسات معین شده، را بررسی کرده و مقدار مصالح و تجهیزات مورد استفاده را پیش بینی و تعیین نماید.

در آخر پس از محاسبه صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مهندس ناظر صورت وضعیت تنظیم شده توسط پیمانکار را با اسناد و مدارک پیمان تطبیق داده و در صورت لزوم با شرح دلیل آن را اصلاح می نماید.

انواع صورت وضعیت پیمانکاری

۱) صورت وضعیت موقت (ماهانه):

در آخر هر ماه پیمانکار مقدار خدمات انجام شده را محاسبه کرده و تسلیم مهندس ناظر می نماید.

۲) صورت وضعیت ما قبل قطعی (ماقبل آخر):

آخرین صورت وضعیت موقتی که پیمانکار بدون لحاظ داشتن مصالح پایکار تهیه می کند و در آن احجام کلیه عملیات اجرایی منظور گردیده است را صورت وضعیت ماقبل قطعی می گویند.

۳) صورت وضعیت قطعی:

پیمانکار موظف است حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد قرارداد بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پایکار تهیه کند و جهت بررسی به مهندس مشاور ارائه نماید.

انواع روش های ثبت صورت وضعیت:

۱) صورت وضعیت آیتمی (فهرست بهایی):

صورت وضعیت آیتمی در واقع مربوط به قراردادهایی است که بر مبنای فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان منعقد می گردند.

۲) صورت وضعیت مقطوع (مرجع، مترمربع زیربنا و …):

این روش تهیه صورت وضعیت مربوط به قراردادهای قیمت ثابت(مثل لام سام، متر مربع زیربنا، سرجمع و …) و پروژه های EPC (طرح و ساخت) می باشد.

قابیلت کنترل نرخ و صورت وضعیت طبق قراردادهای ثبت شده و امکان محاسبه مبلغ خالص صورت وضعیت بر اساس کسورات تنها یکی از امکانات نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه می باشد. جزئیات بیشتر

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز )