تاییدیه های پیمانکاران در قرارداد

۱- تمام اسناد و مدارك موضوع موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است .
۲- نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك و مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار كار طبق مشخصات در محل با استفاده مشاوره که از آن اطمينان يافته است .
۳- محل اجراي كار بررسی شده و از وضعيت آب و هوا ، شرایط جوی و امكان اجراي كار در فصول سال ، با توجه به آمار ۲۰ سال قبل از تاريخ قرارداد، ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار، مطلع شده .

قوانین مربوط به پیمان

۴- از قوانين و مقررات مربوط به موضوع پیمان ، بيمه هاي اجتماعي، ماليات ها ، عوارض ، و ديگر قوانين و مقررات ، كه در زمان ارائه پیشنویس قرارداد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايد . در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، بر عهده پيمانكار است .
۵- در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي قرارداد را در نظر گرفته و در اینده، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد .
به هر حال ، پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام ارائه قرارداد ، مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد .

امتیاز دهید