برخی از تعهدات پیمانکار در خصوص کارگران پروژه

از جمله تعهدات پیمانکار می توان به پرداخت مرتب دستمزد کارگران طبق قانون کار اشاره کرد.پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد .

در صورتي كه در پرداخت دستمزد كارگران تاخيري  پيش آيد، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد.

در صورت عدم پرداخت پيمانكار، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است. طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است وبا توجه به پرداخت هاي علي الحساب  كه به آنها شده است، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نماید.

مبلغ پرداختي را به اضافه ۱۵ درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور كند . در صورتي كه نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت ها خودداري كند، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد.

 

شرایط پیمان در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد

در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد

پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار، كه صلاحيت انجام كار هاي موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كاربگیرد.

پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي، مقررات و دستور العمل هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است.

در اجراي قرارداد و پيمان ، پيمان كار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است. هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد و در صورت تكرار، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند.

در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار بگیرد . اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند

امتیاز دهید